1 فقر مادی 2 فقر فرهنگی 3 بیسوادی 4 رفاه بیش از حد 5 انحرافات اخلاقی

دکمه بازگشت به بالا