وقتی به ورزش مربوط می شود و معمولاً در ارتباط با روان به عنوان تفریح (احیا کردن) جسم و شخص است

دکمه بازگشت به بالا