علوم انسانی

ھوش عاطفی در محیط کار


ھوش عاطفی در محیط کار

برمی گیرند. بیست مھارت کلیدی است، کھ میتوانند بھ شکوفایی کسب وکار افراد کمک کند. این مھارتھا طیفی گسترده را در
موجود. ما می آموزیم کھ چگونھ کودکی مان وحتی اکنونمان تاثیراتی مضر بر رفتار ما با
سایرین دارد. از ارائھ ودریافت بازخوردھای صادقانھ، پذیرش، بی اشکال بودن شکست، تا مواجھ با حسادتھا ونا امنی ھای
مھارتھای کلیدی شامل:
سازگاری
آرامش
جذابیت
ارتباط
اعتماد بھ نفس
خلاقیت
قاطعیت
دیپلماسی
کارآمدی
خوش بینی

10اسلاید

پاورپوینت

 


0/5 (0 نظر)
دانلود طرح های لایه باز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

تبلیغات رایگان
دکمه بازگشت به بالا