گرما وماده

دراین فصل دانش آموزان عزیزبارسانایی گرمایی ومعنای واقعی دما وگرما آشنامی شوند.دما حالیتی است که سرما یا گرمای چیزی را نشان می دهد.

هنگامی که درتابستان به میله های آهنی پارک دست می زنیم دستمان می سوزدزیراگرما ازمیله ها به دست مامنتقل می شود.

گرماهمواره ازجایی که دمای بیشتری داردبه جایی که دمای کمتری داردمنتقل می شود. فرمت فیلم


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید