کارآموزی شهرداری آواجیق

کارآموزی شهرداری آواجیق در 90 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش می باشد. 

فصل اول- آشنایی با شهرداری آواجیق 9
1-1- معرفی 10
2-1- وظايف هر يك از بخش هاي شهرداري 11
1-2-1- مدیریت امور اداری 11
2-2-1- کارگزینی 11
3-2-1- واحد انفورماتیک 12
4-2- 1- مديـريت امـور مـالي شهـرداري 12
5-2-1- حسابداری 13
6-2-1- کارپردازی 14
7-2- 1- امور اموال و انبار 14
8-2-1- درآمد 15
9-2-1- درآمدهای عمومی 16
10-2-1- واحــد مميـزي و درآمـد عوارض سطح شهر 16
11-2-1- امــور حقـوقي و امــلاك 17
12-2-1- حراست 18
13-2-1- روابط عمومی 18
14-2-1- واحد شهرسازی 19
15-2-1- دبيـرخانـه كميسيون مـاده صـد شهـرداري 20
16-2-1- واحـد امـور فني و عمـران 20
17-2-1- واحــد خدمــات شهـري 20
18-2-1- فضـاي سبـز 21
19-2-1- واحــد آتش نشـانـي شهــرداري 21
20-2-1- مسئول امور مالی 21
21-2-1- مسئول ممیزی و اعتبارات 22
22-2-1- واحد قراردادها 22
23-2-1- تنظیم اسناد و حقوق و دستمزد 22
24-2-1- واحد خرید و کارپردازی 23
25-2-1- انبار داری و اموال داری 23
3-1- اهداف شهرداری، برنامه ها و خط مشی ها،قواعد و مقررات 23
1-3-1- برنامه ریزی مناسب 24
2-3-1- نظم و انظباط 24
3-3-1- تبدیل شکست به پیروزی 24
4-3-1- اراده عمل کردن و ثبات قدم 24
فصل دوم- ارزیابی کلی بخشهای مرتبط با رشته حسابداری 29
1-2- آزمون آموخته ها 30
2-2- ليست حساب ها 30
1-2-2- بانك و صندوق 30
2-2-2- حساب تنخواه گردان 31
3-2-2- حساب دريافتني 32
4-2-2- حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول 32
5-2-2- اسناد دريافتني 32
6-2-2- حساب پيش پرداخت 33
7-2-2- حساب سپردة حسن انجام كار 33
3-2- دارائيهاي ثابت 33
1-3-2- دارائيهاي ثابت مشهود 33
2-3-2- دارائيهاي ثابت نامشهود 34
4-2- بدهي ها 34
1-4-2- حسابهاي پرداختني 34
2-4-2- اسناد پرداختني 34
3-4-2- پيش دريافت ها 35
5-2- بدهي هاي بلند مدت 35
6-2- سرمايه 35
7-2- درآمدها 35
8-2 – هزينه ها 36
9-2- حساب پيمان 36
10-2- حساب كارگواهي شده 36
11-2- روشهاي متداول حسابداري پيمانكاري 36
12-2- انتخاب روش 38
13-2- ذخيره لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني 39
14-2- دعاوي و تغيير ناشي از قراردادهاي پيمانكاري 39
15-2- تعيين سود پيمان تكميل شده 40
1-15-2- روش درصد پيشرفت كار 40
2-15-2- روش كار تكميل شده 40
3-15-2- انتقال سود بستن حساب پيمان تكميل شده 40
16-2- محاسبة سود پيمان هاي ناتمام 42
1-16-2- تعديل سود پيمان نا تمام نسبت به وجوه دريافت شده 47
2-16-2- تعديل سود پيمان ناتمام نسبت به وجوه دريافت شده 47
1-2-16-2- نحوة محاسبة پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه 47
2-2-16-2- انتقال دستمزد و حق بيمه شاغلين كارگاه شماره (3 ) به حساب پيمان 48
17-2- نحوه محاسبه استهلاك اموال، ماليات و تجهيزات 50
18-2- ماليات پيمانكاري 52
1-18-2- ماليات مقطوع 52
2-18-2- ماليات بر در آمد پيمانكاري 53
1-2-18-2- در آمد مشمول ماليات پيمانكاري 53
2-2-18-2- ماليات مؤسسات پيمانكاري 53
19-2- نحوه نگهداري حسابهاي مالياتي 57
20-2- پيش پرداخت ماليات 58
21-2- ماليات قطعي پيمان ها 58
22-2- ذخيره ماليات بر درآمد 58
23-2- گزارش هاي مالي 59
1-23-2- ترازنامه 59
2-23-2- گزارش هاي عملياتي 63
1-2-23-2- گزارش پيشرفت كار 63
2-2-23-2- صورت حساب سود و زيان 64
24-2- حقوق و دستمزد 68
1-24-2- دستمزد مستقیم 68
2-24-2- دستمزد غیر مستقیم 68
3-24-2- حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری 69
1-3-24-2- حقوق و دستمزد کارکنان عادی 69
2-3-24-2-حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین 70
3-3-24-2- حقوق و دستمزد متغیر ( پاداش عملکرد – بهره وری ) 70
25-2- چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد 71
1-25-2- روش سنتی دستی 72
2-25-2- روش پیشرفته و مکانیزه 72
26-2- جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل 73
2-26-2- تعداد نسخ احکام پرسنلی 74
3-26-2- تنظیم لیست حقوق و دستمزد 74
4-26-2- جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل شرکتها: 75
5-26-2- محاسبه حقوق و دستمزد 75
6-26-2- پرداخت حقوق و دستمزد 77
1-6-26-2- پرداخت به صورت نقدی 77
2-6-26-2- پرداخت به صورت صدور چک در وجه هر یک از کارکنان 77
3-6-26-2- پرداخت از طریق سیستم بانکی 78
28-2- ارسال لیست مالیات به اداره دارایی و امور اقتصادی 78
29-2- صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد 79
30-2- نوبت کاری 79
فرمولهای( مزد روزانه و مزد یک ساعت کار) 80
31-2-حسابداری حقوق و دستمزد 81
2-31-2- تسهیم (تخصیص) حقوق و دستمزد 81
3-31-2- پرداخت خالص حقوق و دستمزد 82
4-31-2-پرداخت یا واریز کسورات 82
فصل سوم- آزمون آموخته ها نتایج و پیشنهادات 83
نتیجه گیری 84
پیشنهادات 84
منابع 86

 


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید