پاورپوینت فیزیولوژی سلول

 

فایل پاورپوینت سلول در دانشگاه تدریس شده به صورت اماده و قابل ویرایش بوده و ارائه می باشد و همچنین این پاور به صورت جزوه نوشته شده است که در همین پروفایل بارگزاری شده است و بهتر است که همزمان هردو فایل دانلود شود که این دو فایل مکمل یکدیگرند  محتوای این فایل شامل:

محتوای شامل

تعریف فیزیولوژی:

ترکیبات بدن

1) آب: محیط لازم جهت انجام واکنش ها را فراهم می کند

2) الکترولیت ها: یون های مختلف محلول در آب (سدیم- کلسیم- پتاسیم- کلر…….)

3) پروتیئنها: دو نوع :

4) لیپیدها: کلسترول و فسفولیپیدها و تری گلیسریدها

5)  کربوهیدراتها:

فیزیولوژی سلول:

مقایسه بین پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

چرخه سلولی پستانداران

اندامک های یک سلول یوکاریوت :

فیزیولوژی غشاء سلول:

وظایف غشای سلول:

سیالیت غشای سلول

کربوهیدراتهای غشاء

پروتئينهای غشاء:

اسکلت سلولی(Cytoskeleton) :

هسته سلول:

ریبوزوم ها:

دستگاه گلژی:

شبکه اندوپلاسمی:

میتوکندری:

لیزوزم:

انواع اتصالات بین سلولها

اتصالات محکم (Tight Junction or Zonula Occludence):

اتصالات شکافدار (Gap Junctions)

عبور ومرور مواد از غشای سلول

1) انتشار (Diffusion)

انتشار تسهیل شده

پمپ کلسیم

2)انتقال فعال ثانویه

3) اسمز

محلول ایزوتونیک:

محلول هایپراسموتیک (هایپرتونیک):

4- آندوستیوز و اگزوسیتوز:

الف)پینوسیتوز:

ب)فاگوسیتوز:

1- لیگاند:

2- رسپتور پروتئینی

ارتباط مستقیم

ارتباط پاراکرین:

ارتباط اندوکرین:

ارتباط سیناپسی:

انواع رسیتورها:

الف)رسیتورهای غشای (سطحی) ب)رسیتورهای داخل سلولی

رسپتورهای غشایی:

1) رسپتورهای متصل به کانال یونی

2) رسیتورهای آنزیمی:

3) رسیتورهای جفت شده با پروتئینG:

1- گیرنده نیکوتینی

2- گیرنده موسکارینی

مسیر فاکتور رشد

ب)گیرنده داخل سلولی

1- گیرنده سیتوپلاسمی 

2- گیرنده های داخل هسته ای

آپاپتوز

نکروز


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید