فهرست بهای ساخت و ترمیم قنات سال 1399 تحت نرم افزار اکسل

این برنامه برای تهیه برآورد اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1399 و تحت نرم افزار اکسل تهیه شده و شامل دوازده فصل به انضمام ردیف های مربوط به مصالح پای کار می باشد.


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید