فروشگاه فایل های گرافیکی
فنی و مهندسی

فرم تحت اکسل آزمایش برش مستقیم

آزمایش برش مستقیم خاک برای تعیین مقاومت برشی تحکیم یافته زهکشی شده مصالح خاکی در برش مستقیم کاربرد دارد. این آزمون، با تغییرشکل یک نمونه در شرایط کنترل کرنش یا در نزدیکی یک صفحه برش منفرد که به واسطه پیکره بندی و چیدمان دستگاه تعیین می شود، انجام می گردد.به طور کی تعداد 3 نمونه یا بیشتر، هریک تحت یک بار نرمال مختلف، به منظور تعیین اثرات این بار، بر مقاومت برشی و تغییر مکان و ویژگی های مقاومتی، مانند پوش مقاومت موهر، مورد آزمایش قرار می گیرند. تنش های برشی و تغییر مکان ها، به صورت غیریکنواخت در نمونه توزیع می شوند. برای محاسه کرنش های برشی، نمی توان نرخ ارتفاع ثابت و مناسبی از ضخامت نمونه را تعریف نمود.بنابراین، روابط تنش- کرنش، یا هر مقدار مربوطه مانند مدول را نمی توان با استفاده از این آزمایش تعیین نمود. این آزمایش، می تواند بر روی نمونه های دست نخورده یا با داشتن وزن مخصوص و درصد رطوبت، بر روی نمونه های دست خورده انجام گیرد.

گزارش نهایی شامل موارد ذیل است:

 • مشخصات نمونه، پروژه و محل آن؛
 • نوع دستگاه برش
 • تشریح نظری نمونه،براساس استاندارد ASTM-D2488، حدود آتربرگ و داده های اندازه ذرات، درصورتی که تعیین شده باشند؛
 • شرح ساختار خاک (نحوه تهیه نمونه: دست نخورده، دست خورده، متراکم و…)؛
 • مقدار آب اولیه و نهایی؛
 • وزن خشک و وزن مخصوص مرطوب اولیه و نهایی؛
 • وزن مخصوص خشک اولیه و نهایی؛
 • ضخامت اولیه و قطر نمونه (عرض برای جعبه های برش مربعی)؛
 • تنش نرمال، نرخ تغییر شکل، تغییر مکان برشی و مقادیر تنش برشی اسمی مربوطه و تغییرات ضخامت نمونه؛
 • ترسیم لگاریتم زمان یا جذر زمان، در مقابل تغییر شکل افزایش های بار که درآن، t50 تعیین شده است.
 • ترسیم تنش برشی اسمی، در مقابل درصد تغییر مکان جانبی اسمی؛ و
 • توالی های بارگزاری خاص یا الزامات خاص مرطوب نمودن نمونه


0/5 (0 نظر)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

تبلیغات رایگان
دکمه بازگشت به بالا
دانلود طرح های لایه باز