شگفتی های برگ

دراین فیلم با ویژگی های گیاهان ، آوندهای چوبی وآبکش آشناشده وبافرایند فتوسنتزآشنامی شوید

همچنین شناسایی نشاسته توسط یدنیز ازروش های شناسایی دراین فصل می باشد.

گیاهان به طورکلی به دودسته آونددار وبدون اوند تقسیم می شوند واین تقسیم بندی به صورت شاخه شاخه می شود

انواع دانه های گیاهان نیزدراین فیلم موردبررسی قرارگرفته است


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید