تحقیق درباره اصول و تنظيم و كنترل بودجه دولتي

عنوان فايل

اصول و تنظيم و كنترل بودجه دولتي

قالب بندي فايل word

تعداد صفحات 33

شرح مختصر

شروع بودجه و  اهميت آن از وقتي آغاز گرديد كه در اثر كوششها و مبارزاتي كه در طول تاريخ به عمل آمد ابتدا در انگلستان و بعد در ساير كشورها حق وضع ماليات و تصويب مخارج عمومي به متخصصين مردم واگذار گرديد. پيدايش حكومت مشروطه مقررات مهمي كه براي نظارت عموم در دخل و خرج كشور وجود داشت باعث گرديد كه موضوع بودجه به سرعت اهميت زيادي بدست آورده در اوايل قرن 13 در انگلستان اديان و اشراف عدم رضايت خود را از وضع مالياتها بوسيله پادشاهان ابراز نمودند و جان پادشاه انگليس را وادار كردند كه حقوقي براي آنان قائل شود اين حقوق در بندي بنام منشور آزاديها يا منشور كبير كه به امضاي پادشاه رسيد مندرج گرديد. همين حق تصويب مالياتها و عوارض كه در سال 1215 م كه از طرف پادشاه وقت به پارلمان اعطا گرديد در سال 1216م به موجب لايحه حقوقي اين حق به ثبت رسيد نظارت پارلمان در امر تصويب مخارج برنامه خرج دولت و دستگاه اداري از سال 1344 مسيحي آغاز شد در اوايل قرن 18موضوع تهيه و تصويب بودجه و الزام حكومت به اجراي بودجه مصوب در كشور انگليس عملي گرديد و براي اينكه تصويب بودجه داراي اهميت باشد نظارت و كنترل آن نيز به حق پارلمان شناخته شد پس از تكميل جريان صويب و اجراي بودجه در انگلستان به سرعت ساير كشورها آن را قبول كردند و از آن پيروي نمودند، در فرانسه اين جريان با آغاز انقلاب كبير در سال 1789 آغاز شد ولي در آن كشور نيز سال حق پارلمان منحصر به تصويب مالياتها بود و حق تصويب مخارج و نظارت براجراي بودجه از اواخر قرن 19 تصويب شد در ساير كشورهاي جهان آغاز روش منوط به درجه قدرت و ضعف اصول مشروطيت و حقوق و اختيارات مجلس نمايندگان در آن كشورها بود.

تاريخچه بودجه در ايران

قبل از مشروطيت شاه شخصي را به نام وزير ماليه مأمور مي‌ساخت بودجه كشور را تنظيم كند با انقلاي مشروطه در زمينه بودجه قوانين رواج يافت كه عمدتاً از قوانين بودجه فرانسه نشأت مي‌گرفت برطبق قوانين اساسي متمم آن مجلس ظاهراً محور قدرت بود، و تصويب بودجه به مجلس واگذار شد. در ايران بودجه در سال 1289(ش) به روش جديد تهيه شد تا سال 1336 در بودجه كل كشور تنها بودجه وزارتخانه‌ها، ادارات دولتي، سازمان برنامه، شركتهاي تابع وزارت صنايع و معادن وشركت ملي نفت نيز به بودجه كل كشور اضافه شد، تا سال 1343 بودجه ايران توسط وزارت دارايي براساس پيشنهاد وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و بررسي هزينه سنوات گذشته و نياز آينده آن تهيه مي‌شد در سال 1344 لايحه بودجه كل كشور از طرف سازمان برنامه به صورت برنامه تنظيم و براي اولين بار بودجه برنامه‌‌اي به تصويب قوه مقننه رسيد.

در سال 1351 دفتر مركزي بودجه سازمان برنامه و بودجه تغيير نام داد و از سال 1365 بودجه عرضي نيز پيوست لايحه بودجه تقديم مجلس شد در سال 1366 قانون محاسبات عمومي جديد با توجه به شرايط بعد از انقلاب به تصويب رسيد.

فهرست

فصل اول

كليات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

دوره ابتدايي( سيستم فئودال)

تحولات صنعت نظريه‌هاي اقتصادي در مورد نقش دولت دوره سوم

نقشهاي دولت( اهداف سياست‌گذاري بخش عمومي)

منشاء اصطلاح بودجه

تاريخچه بودجه

تاريخچه بودجه در ايران

ضرورت بودجه و بودجه‌نويسي

اهميت بودجه

نياز بودجه‌بندي در سازمان‌ها

فصل دوم

اصول بودجه

نظريه‌هاي مختلف در خصوص تعامل بودجه

نقشهاي چهارگانه دولت:

فصل سوم

ارتباط بودجه با اقتصاد كلان

تعادل‌هاي اساسي اقتصادي

فصل چهارم

ارتباط بودجه با برنامه‌ريزي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه

برنامه اقتصادي كشورها

فصل پنجم

مراحل بودجه، دور بودجه‌اي يا چرخه بودجه و سيكل بودجه

سيكل بودجه

فصل ششم

روشهاي پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌ها


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید