علوم پزشکی

بررسی میزان رضایتمندي استفاده کنندگان از خدمات آمبولانس بیمارستان امام خمینی (ره) در شهرستان اردبیل

چکیده

یکی از روش هاي ارزشیابی خدمات، سنجش میزان رضایتمندي از کیفیت ارائه آنها می باشد. رضایتمندي بیمار مفهومی است  که امروزه در مراقبت هاي پزشکی اهمیت بسیار ویژه اي یافته است و این امر در سیستم آمبولانس پیش بیمارستانی از اهمیت بیشتري  برخوردار است. لذا این مطاله با هدف بررسی میزان رضایتمندي مراجعین از خدمات آمبولانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل انجام یافته است.  

روش کار: در این مطالعه مقطعی جهت بررسی رضایتمندي بیماران از پرسشنامه پایا و رواي مقیاس رضایتمندي خدمات آمبولانسی استفاده شد. این پرسشنامه متشکل از 33 سوال بود که 9 سوال جهت بررسی اطلاعات دموگرافیک و مابقی در حیطه هاي مختلف شامل وضعیت وسیله آمبولانس، نحوه برخورد تکنسین ها، میزان حرفه اي بودن، عملکرد تکنسین ها، کارایی آمبولانس و یک سوال درباره میزان رضایت کلی از خدمات آمبولانس پیش بیمارستانی بود. در نهایت اطلاعات جمع آوري شده با  استفاده از نرم افزار SPSS و آماره هاي توصیفی و تست هاي مناسب مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند.

16 صفحه ورد قابل ویرایش همراه با آمار و تحلیل مربوطه


0/5 (0 نظر)
دانلود طرح های لایه باز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا