کتاب ، جزوه

آموزش مکالمه عربی مقطع متوسطه اول

بسمه تعالی باتوجه به رویکرد واهداف کتاب های درسی عربی مبنی برتوجه ومترکز بردرک و فهم وترمجه، و تاحدودی توجه به مکامله)هرچندکوتاه(وباتوجه به ابرازعالقه دانش آموزان به یادگریی مکامله عربی،دراین کتاب تالش شده است که در راستای حتقق این هدف و کمک به دانش آموزان عزیز در زمینه تقویت مکامله عربی بااستفاده شیوه پرسش وپاسخ ودرسطح مهان کتاب های درسی گامی هرچندکوچک برداشته شود. ازویژگی های این کتاب: 1 -استفاده ازتصاویرجهت جذابیت و سهولت درآموزش. 2 -آموزش مطالب براساس رعایت مهان نظم وترتیب مطالب درسی پایه هفتم وهشتم. 3 -استفاده ازشیوه پرسش وپاسخ وتکرار مطالب کتاب های درسی بااستفاده ازکلمات پرسشی خمتلف موجوددر کتاب های درسی. 4-بیشرت تالش شده كه مطالب درســی تکرارشوند،تاعالوه برتقویت مکامله باعث مترین و تکرار و درهنایت یادگریی بیشرتمهان مطالب درسی شو د.امادرکناراین مسأله،برخی مطالب نیزمهانند،سالم واحوالپرسی )التَّحیات(ویااسامی وخواص برخی میوه ها ویااطالعات بیشرتی درموردشغل ها،ویاحیوانات که برای دانش آموزان دارای جذابیت باشدآورده شده است.

 

پی دی اف

 صفحه136


0/5 (0 نظر)
دانلود طرح های لایه باز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا